İlk Türk İslam Devletlerinde Bilim

0
5

Türk İslam devletleri‘nde en önemli bilimsel kurumlar medreselerdir.

Karahanlılar dönemi‘nde Semerkant, Buhara ve Kaşgar önemli bilim ve kültür merkezleridir. Tabgaç Buğra Han tarafından Semerkant’ta açılan medreselerde ilk kez burslu eğitim sistemi uygulanmıştır. Medrese yöneticilerine fakih adı verilmiştir.

Gazneliler dönemi‘nde de Sultan Mahmud zamanında Nişabur’da önemli medreseler kurulmuş, bilim ve bilim adamları her dönem desteklenmiştir.

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Dönemi‘nde, Nişabur’da ilk Selçuklu medresesi açılmıştır. Alparslan Dönemi‘nde ise vezir Nizamülmülk tarafından yaptırılan Bağdat’taki Nizamiye Medresesi dönemin en ünlü eğitim kurumudur.

Türk İslam Bilginleri:

1-) Harezmî (780-850)

2-) Farabî (874-950)

3-) İbn-i Sina (980-1037)

4-) Birûnî (973-1051)

5-) Gazalî (1058-1111)

6-) Ömer Hayyam (1048-1131)

7-) Zemahşerî (1074-1144)

😎 İbn-i Rüşd (1126-1196)

9-) Uluğ Bey (1394-1449)

Araç çubuğuna atla