Hint Uygarlığı

0
280

Hint Uygarlığı (Hint Medeniyeti), Hint Tarihi ve Hint uygarlığı temelleri milattan önce 10.000′lere (Halosen Çağ) kadar giden ilk çağ uygarlıklarından, günümüze kadar gelmiş kültürlerden biridir. Şu an Dünyanın en büyük 7. coğrafi alanı ve en büyük 2. nüfusuna sahip, Güney Asya‘da yer alan Hindistan (Hindistan Cumhuriyeti), Hint yarımadasının kadim zamanlardan beri kültürünü yaşatmış bir uygarlıktır. Ganj ve İndus (Sindh) vadilerinin üst kısımları, Hint medeniyetinin ortaya çıktığı ve Hint uygarlığının geliştiği merkezlerdir. Hint uygarlığı, kültürünü Hint yarımadasının geçmişinden almış olup, milattan önce 3300′lerde yaşamış, Güney Asya’daki en eski kent uygarlığı olan İndus Vadisi Uygarlığı döneminden (Hindistan ve Hint Uygarlığı’nın oluşmaya başladığı ön tarih) bu yana tarihi ticaret yolları, verimli ve zengin toprakları ve kültürel zenginlikleriyle bilinmektedir.

Hint Uygarlığı ve Hint medeniyeti‘nin temellerinin atıldığı coğrafya (Hint Yarımadası); Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizmin gibi dünyanın en önemli dinlerinin doğum yeridir. Bu dinler dışında milattan sonra 1. yüzyıl’dan sonra, İslam, Hıristiyanlık, Zerdüştçülük ve Yahudilik gibi dinlerinde Hint coğrafyasına girmesiyle, hint kültürü şekillenmiştir.

Özellikle Brahman ve Upanisad, Jenizm ve Budizm inanışları ile Kast Sistemi (Kast düzeni) Hint Kültürünün oluşumunda önemli rollere sahiptir.Hint kültürünü ve uygarlığını daha iyi anlayabilmek için Hinduizm, Budizm, Caynizm (Jainizm ya da Cainizm), Sihizm gibi kavramlara bakmak faydalı olacaktır.

Hint uygarlığında güçlü bir devlet-millet anlayışı oluşmamıştır, bunun sebebi Kast sistemi, çok farklı dini inanışların olması olarak özetlenebilir. Taç Mahal; günümüze ulaşmış, Hint Uygarlığı Tarihi Eserlerindendir.

Hint Medeniyetinde Kast Sistemi:

Kast Sistemi; Hint uygarlığının başka bir medeniyette olmayan en belirgin inanış ve kültürlerinden biridir.

Kast sisteminin bazı önemli ve keskin hatlarına bakacak olursak; Kast Sisteminde halk sınıflara ayrılmıştır: 4 adet tabaka (Varna; statü) bulunmaktadır. Bu tabakalarda kendi içlerinde alt tabakalara (Jatiler; kast sıralarının örgütlendiği toplumsal gruplar olarak tanımlanabilir.) ayrılmaktaydı.

Kast sistemindeki Varnalar, Tabakalar:

Brahmanlar: Entellektüel sayılacak bir statüdür. Kutsal sayılan yazıları yorumlayan kişiler, bilginler ve rahipler bu tabakadadırlar.

Kshatriyalar: Üst seviyedeki memurlar, askerler ve prenslerin dahil olduğu bir tabakadır.  Vaişyalar: Toprak sahibi olanlar, çiftçiler ve tüccarlar bu tabakada yer alır.

Şudralar (Sudra, Şüdra): Köleler ve işçişer en alt tabaka olan şudra statüsündedir. (Parya; köleler)

Kast Sisteminde Evlenme, İş Seçimi ve Yeme-İçme: Hint Kast sisteminde, ancak aynı kast içerisindekilerin birbirleriyle evlenebilmeleri söz konusudur (endogami, akraba evliliği). Kast sisteminde bireylerin yapacakları işleri kast sistemi belirler. Kast sistemine göre; Hinduların, alt kast’tan saydıkları insanları sofralarına almaları veya onlar tarafından hazırlanan yemekleri yemeleri yasaktır.

Not: Gazneli Mahmut’un Hindistan’a düzenlediği seferler Kast sistemine büyük darbeler açmış, Hint Coğrafyasında Müslümanlık tanınmaya başlanmıştır.

YORUM YOK!