Borçlar Hukuku

0
148

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur. Borç ilişkisi kavramı, özel hukuk açısından tanımlandığında, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlu olan tarafın alacaklıya karşı belli bir davranış biçiminde (edimde) bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği (ifayı talep edebileceği) hukuki bir bağdır.

Borçlar Hukuku Kavramları:

Borç İlişkisi: Borç ilişkisi öyle bir ilişkidir ki, taraflardan biri, bu ilişki uyarınca ötekinden belirli bir davranışta bulunmasını isteme yetkisine sahiptir; öteki tarafta bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür.

Alacaklı: Borç ilişkisinin aktif süjesidir. Edimi isteme yetkisine sahip olan tarafa alacaklı denir.

Borçlu: Borç ilişkisinin pasif süjedir. Alacaklının isteğine uygun bir davranışın yükümlüsü olan borçludur.

Edim: Borç ilişkisi uyarınca alacaklının istemeye yetkili olduğu, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranıştır.

Alacak ve İstem: Borç ilişkisi, alacaklı ile borçlu arasındaki tüm hukuksal bağı anlatır; alacak ise bunun içinde tekil bir bağlantıdır. Alacak hakkının temel özelliği; alacaklıya, borçludan borçlandığı edimin yerine getirilmesini isteme yetkisini vermesidir.

Borç ve Sorumluluk: Borcun esası, borçlunun belli bir davranışa yükümlü olmasıdır. Borçlunun borçtan sorumlu olması borca aykırı davranışlarının getireceği sonuçlara katlanması zorunluluğudur.

Malvarlığı ile Sorumluluk: Borçlunun malvarlığına el koydurarak, alacağın alınabilmesidir. Bazı hallerde borç olduğu halde sorumluluk doğmaz, bu tip borçlara tabi borç denir. Örneğin; kumar borcu (BK.504). Bazı hallerde ise borç ilişkisine taraf olamayan 3. kişilerde borçtan sorumlu olur. Örneğin bir kimsenin başkasının borcu için rehin vermesi durumu.

Sınırlı Sorumluluk: Bir kimsenin borçtan doğan sorumluluğunu, malvarlığının bir bölümü ya da belli malvarlığı unsurlarıyla sınırlayabilmesidir.

Niceliksel Sınırlama: Borçlunun, borca aykırı davrandığı takdirde, ödeyeceği tazminat tutarı peşin olarak saptanmışsa durum böyledir. (158/II).

Borç ilişkisinin Nisbi Niteliği: Bir hakkın nisbi oluşu; o hakkın sadece belirli kimselere karşı ileri sürülebilmesidir. Buna karşılık mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilir. Bunun sonucu olarak; borcunu yerini getirmeyip, borçlandığı şeyi 3. kişilere devreden borçluya karşı alacaklı, bu ilke nedeniyle, ancak bir tazminat isteminde bulunabilir. Edimi oluşturan şeyi onu elde eden 3. kişiden isteyemez.